ยป
Conditii

Termeni si Conditii Inchirieri Masini Cluj Napoca - Sanmihai Trans

Procedura de inchirieri masini Cluj presupune respectarea unor reguli si conditii impuse de compania de inchirieri auto  SanMihaiTrans:
 • Soferul trebuie sa aiba permisul de conducere de cel putin un an.
 • Perioada minima de inchiriere este de 24 de ore.

Alte Obligatii - Inchirieri Auto Cluj

 1. Clientul trebuie sa respecte legistatia Romaniei privind regulile de conducere, precum si instructiunile cuprinse in manualul de exploatare a autovehiculului;
 2. Autovehiculul incredintat trebuie pastrat intr-o perfecta stare de curatenie exterioara si interioara;
 3. Autovehiculul se va folosi exclusiv pentru deplasare pe teritoriul Romaniei, fara a-l folosi in orice fel de curse, demonstratii,etc; Daca se doreste utilizarea lui in strainatate, aceasta trebuie comunicata la momentul incheierii contractului.
 4. Este obligatorie comunicarea imediata, a oricarei defectiuni tehnice si respectarea indicatiilor primite de la firma de inchirieri auto San Mihai Trans;
 5. Clientul are obligatia dea a informa imediat, in termen de maxim 12 ore, in scris si verbal, in cazul pierderii sau furtului certificatului de inmatriculare/autorizatiei de circulatie provizorie, a cheilor si/sau telecomenzilor autovehiculului;
 6. Clientul are obligatia de a comunica urgent, in scris si verbal, furtul autovehiculului sau al unor parti componente sau piese ale acestuia, precum si orice paguba produsa autovehiculului;
 7. Este interzisa aducerea de modificari si adaugiri de orice natura atat partii mecanice, cit si celei estetice a autoturismului inchiriat;
 8. Este interzisa conducerea autovehiculului in cazul in care s-au consumat bauturi alcoolice, droguri sau medicamente (substante) interzise conducatorilor auto;
 9. Este interzisa conducerea autovehiculul daca permisul de conducere a fost suspendat, anulat sau retinut in vederea anularii sau suspendarii;
 10. Sa pastreze cu grija certificatul de inmatriculare/autorizatia de circulatie provizorie, cheile si/sau telecomenzile autovehiculului. In caz contrar clientul va suporta consecintele ce decurg din pierderea sau furtul acestora;
 11. Intrarea autovehiculul in locuri inundate este strict interzisa;
 12. Circularea in afara drumurilor deschise circulatiei publice nu este permisa;
 13. Este necesar sa se ia masurile de siguranta (scoatere cheii din contact, inchiderea geamurilor, portierelor, portbagajului, activarea sistemului de alarma, etc.) atunci cand autovehiculul este stationat sau garat;
 14. Nu este permisa abandonarea autovehiculul in zone nepopulate sau in caz de blocaj al circulatiei, cu exceptia situatiilor in care acest lucru a fost cerut in mod expres de organele in drept, atunci cind este pusa in pericol viata sau integritatea persoanelor;
 15. Este interzisa transportarea contra cost de persoane si bunuri;
 16. Nu este permisa tractarea altor vehicule sau autovehicule;
 17. Clientul trebuie sa restituie imediat autoturismul la expirarea termenului contractual. In cazul depasirii termenului cu mai mult de 2 ore, San Mihai Trans este indreptatita sa considere autoturismul furat si sa anunte furtul la Politie.
 18. Sa foloseasca autoturismul inchiriat, in scopul si conditiile prevazute in prezentul contract.
 19. Sa nu depaseasca aria stabilita decat cu acordul expres al San Mihai Trans.
 20. Sa achite tariful convenit la termenele stabilite.
 21. Sa nu incredinteze, sub orice forma, altei persoane autoturismul ce face obiectul prezentului contract.
 22. Sa aiba diligenta unui bun proprietar in legatura cu exploatarea autoturismului incredintat, sa respecte intocmai prevederile manualului de utilizare si legislatia in domeniu in vigoare.
 23. Sa alimenteze autoturismul numai cu combustibilul indicat in contract.
 24. Sa restituie la incetarea contractului autoturismul in starea in care l-a primit.
 25. Sa anunte imediat San Mihai Trans la telefonul indicat in procesul verbal de predare primire, in legatura cu orice defectiune si sa nu efectueze nici un fel reparatii sau inteventii la autoturism din proprie initiativa.
 26. Sa nu foloseasca autoturismul inchiriat pentru transportul de marfuri sau animale.
 27. Sa restituie autoturismul inchiriat cel tarziu la data si ora stabilite in contract. In cazul in care locatarul nu respecta oricare din obligatiile contractuale, contractul se reziliaza de plin drept, fara punere in intarziere si fara alte formalitati. De asemenea, in acest caz locatorul are dreptul de a intra in posesia automobilului prin mijloace proprii, clientul recunoscand, in acest sens, dreptul San Mihai Trans de a intra in incinta, garajul, alt spatiu in care se gaseste autoturismul in vederea ridicarii acestuia.
 28. Sa suporte toate daunele provocate autoturismului si care nu sunt acoperite de asigurare.
 29. Sa respecte toate prevederile mentionate in procesul verbal de predare primire a autoturismului.

Informatii utile

 • Card client
 • Locatii de livrare
 • ANPC
 • Conditii de inchiriere
 • Vremea

Contact

0742 044 209
contact@sanmihaitrans.ro
Str. Profesor Ciortea, nr. 40

© Copyright San Mihai Trans 2014.
Webdesign by Softimpera

Termeni si Conditii Inchirieri Masini Cluj Napoca - Conditii Inchirieri Auto Cluj